Положення про постійні комісії міської ради

Додаток 1 до рішення

Верхівцевської міської ради від 23.11. 2020 р.

№ 4 - 1/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Верхівцевської міської ради

Загальні положення

 

  1. Це положення визначає порядок діяльності постійних комісій Верхівцевської міської ради та вводиться в дію з моменту затвердження радою.
  2. Постійна комісія Верхівцевської міської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів за паритетним принципом для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  3. Постійна комісія обирається радою з числа її депутатів на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  4. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.
  5. Постійна комісія підзвітна Верхівцевській міській раді та відповідальна перед нею.
  6. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  7. Депутати Верхівцевської міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах і зобов`язані брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких їх обрано.
  8. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, відділами виконавчих органів Верхівцевської міської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
  9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
  10. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.
  11. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більш як половина від загального складу комісії.
  12. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними. Право бути присутнім на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли особа перешкоджає роботі комісії.
  13. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на секретаря ради.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійних комісій
  1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
  2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  3. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови або секретаря ради вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.
  4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  5. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії (за наслідками перевірок). У формі постанов ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії.
  6. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  7. Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
  8. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
  10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  11. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій головою або секретарем комісії.
  12. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, голови громади. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії.
  13. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.
  14. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова громади, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
  15. Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

  1. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішенням комісії.
  2. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.
  3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі  рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.
  4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.
  5. Рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
  6. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

 

 1. Голова постійної комісії
  1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
  2. Голова постійної комісії:
   1. Скликає і веде засідання комісії.
   2. Розподіляє обов`язки серед членів комісії, дає доручення членам комісії, перевіряє їх виконання.
   3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
   4. Має право вирішального голосу, в разі рівного розподілу голосів членів комісії під час голосування на її засіданнях.
   5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
   6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
   7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
   8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
   9. Доповідає на засіданнях міської ради з питань, включених до черги денної, що належать до компетенції комісії.
   10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією.

 

 

 

 1. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій
  1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту:
   1. готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, правопорядку, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту ради;
   2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту ради;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, вивчає та подає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
   4. з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   5. перед винесенням їх на розгляд ради, розглядає проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій, вносить свої зауваження чи пропозиції;
   6. готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
   7. здійснює моніторинг дотримання регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи;
   8. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян, дотримання законності та правопорядку;
   9. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
   10. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, виносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.
   11. здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
   12. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
   13. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Верхівцевською міською радою та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
   14. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає міському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

  1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:
   1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, залучення інвестицій;
   2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;
   3. з метою здійснення депутатського контролю вивчає та подає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
   4. з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   5. перед винесенням на розгляд ради, розглядає проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, вносить свої пропозиції;
   6. попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;
   7. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, розгляді, доопрацюванні, внесенні змін та доповнень до нього;
   8. контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) яких є рада;
   9. готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
   10. попередньо розглядає питання та надає пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди;
   11. вносить на розгляд ради пропозиції щодо залучення фінансово-кредитних ресурсів;
   12. бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
   13. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
   14. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
   15. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцевий бюджет, прийнятих Верхівцевською міською радою, у відповідність приписам чинного законодавства України.

 

  1. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, будівництва, архітектури та просторового планування:
   1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, збереження навколишнього природного середовища;
   2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, збереження навколишнього природного середовища;
   3. з метою здійснення депутатського контролю вивчає та подає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, збереження навколишнього природного середовища;
   4. перед винесенням їх розгляд ради вивчає проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою; питань про надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, зовнішньої реклами, з питання відведення земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок та за результатами надає свої висновки;
   5. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Верхівцевської територіальної громади з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, збереження навколишнього природного середовища, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
   7. попередньо розглядає звернення та проекти рішень ради про надання дозволу на розроблення технічної документації та проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору; експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;
   8. розглядає проекти рішень про скасування попередніх рішень Верхівцевської міської ради та Малоолександрівської сільської ради, їх виконавчих органів, з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, збереження навколишнього природного середовища;
   9. розглядає пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;
   10. розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
   11. ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

  1. Постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, побутового та торговельного обслуговування:
   1. готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, розвитку інфраструктури, благоустрою, побутового, торговельного обслуговування, транспорту та енергозбереження;
   2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, розвитку інфраструктури, благоустрою, побутового та торговельного обслуговування, транспорту та енергозбереження;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, вивчає та подає за результатами висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, побутового та торговельного обслуговування, транспорту;
   4. перед винесенням їх на розгляд ради, розглядає проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, розвитку інфраструктури, благоустрою, побутового та торговельного обслуговування;
   5. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури, благоустрою, побутового та торговельного обслуговування, транспорту та енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, розвитку інфраструктури, благоустрою, побутового, торговельного обслуговування, транспорту та енергозбереження, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
   7. розглядає питання про виділення та продаж земельних ділянок під будівництво об’єктів, які використовують газ, електроенергію, воду, інженерні мережі та надає свої висновки, зауваження та рекомендації;
   8. контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Верхівцевської територіальної громади, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради;
   9. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства та об`єктів благоустрою незалежно від їх форм власності;
   10. контролює дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків;
   11. вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг з орендної плати, проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

  1. Постійна комісія з гуманітарних питань:
   1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);
   2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, вивчає та подає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
   4. перед винесенням їх на розгляд ради, розглядає/готує проекти рішень ради з гуманітарних питань;
   5. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
   6. заслуховує звіти начальників відділів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту та інших структурних підрозділів виконавчого органу ради про їх роботу, виконання рішень ради;
   7. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
   8. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
   9. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій, іншим пільговим категоріям громадян.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь