Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Верхівцевської міської ради та її виконавчого апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
«____» ______________2012р.                                    зборами трудового колективу апарату
м. Верхівцеве                                                     міської ради та її виконавчого  комітету
                                                                            Протокол № 1 від 16 січня 2012 р.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Верхівцевської міської ради та її виконавчого апарату

 

 

 

 1. Загальні положення

 

 1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Верхівцевської міської ради та її виконавчого апарату (далі – Правила) розроблені відповідно до ст. 43 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
         1.2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

  1. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідального і свідомого ставлення працівників до роботи, а також заохочення за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
  2. Правила є обов’язковими для всіх працівників виконавчого апарату міської ради.

1.5. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються міським головою у межах, наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом. Питання  щодо застосування цих правил вирішуються також трудовим колективом у відповідності до  його повноважень. 

 

 1. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників виконавчого апарату міської ради, на які не поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

2.1. На посаду міського голови — в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР);

На посади заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради — шляхом затвердження відповідною радою;

На посади інших працівників виконавчого комітету міської ради — шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Прийняття на службу посадової особи місцевого самоврядування на посади, передбачені статтею 14 зазначеного Закону, здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Проведення конкурсу на зміщення вакантних посад посадової особи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зміщення вакантних посад державних службовців». Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату міської ради здійснюється міським головою згідно із законодавством.
         2.2. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами.

2.3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:
трудову книжку, оформлену у встановленому порядку,
паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”. Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

2.4.  Укладення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

2.5. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:
- для посадових осіб місцевого самоврядування – до шести місяців;
- для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців;
- для робітників – не більше одного місяця.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

2.6. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
         2.7. При прийнятті на службу посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010р. № 214.

2.8. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його, посадова особа, на яку покладено обов`язки з ведення кадрового діловодства, зобов’язана ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами оплати його праці; ознайомити його з цими Правилами; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
проінструктувати Працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці, тощо.

2.8. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише па підставах та у порядку, визначеному законодавством.
Посадові особи місцевою самоврядування та інші категорії працівників виконавчою апарату міської ради мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, міський голова повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
За домовленістю між працівником і міським головою, трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.
              Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а також у разі:
- відмови посадової особи місцевою самоврядування від складання Присяги;
- порушення умов реалізації права па службу в органах місцевого самоврядування;
- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

- досягнення посадовою особою місцевою самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
               Перевибори, зміна керівництва виконавчого апарату не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату міської ради.

               Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови.

2.10. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. День звільнення вважається останнім день роботи.

2.11. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки», за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільненим за порушення трудової дисципліни) йому має бути подано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

2.12. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до нормативно-правових актів України.   На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки

2.13. Трудові книжки, особові справи  працівників зберігаються як документи суворої звітності у міській раді.

 

 1. Основні права та обов`язки працівників.

 

3.1. Основні права та обов’язки працівників Верхівцевської міської ради та її виконавчого комітету передбачені Кодексом законів про працю України, колективним договором, посадовими інструкціями та цими Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Крім того права та обов`язки посадових осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», передбачені ст.ст. 8,9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексом державного службовця.

3.2. Усі працівники Верхівцевської міської ради зобов’язані:

 • сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу та творчість;
 • чесно та сумлінно працювати, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження керівництва, підвищувати продуктивність праці;
 • шанобливо ставитись до громадян, керівників і працівників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування;
 • забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання доручених йому ресурсів;
 • дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, передбачених відповідними інструкціями;
 • вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальні умови праці, тримати своє робоче місце в чистоті, а закріплену обчислювальну та розмножувальну техніку у справному стані, суворо дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 • економно витрачати електроенергію, раціонально використовувати засоби зв’язку і електронну техніку;
 • гідно поводитися в трудовому колективі, постійно підвищувати свій професійний рівень, підтримувати новаторські ідеї.

3.3. Посадові особи щороку до 1 квітня за місцем служби зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

4. Основні обов’язки адміністрації.

4.1. Згідно ст. 141 КЗпП України адміністрація виконавчого комітету Верхівцевської міської ради зобов’язана правильно організовувати працю працівників, створювати для них всі необхідні умови для продуктивної праці, забезпечувати трудову дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю, Закону України «Про охорону праці», уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці, виплачувати заробітну плату у встановлені колективним договором строки, своєчасно вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 29 Закону України «Про державну службу» адміністрація зобов’язана систематично підвищувати кваліфікацію працівників, рівень економічних і правових знань, забезпечувати культурно-побутові умови роботи.

Міський голова у випадках і порядку, передбаченими чинними законодавством, має право відсторонити посадову особу від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати.

 

5. Робочий час і його використання

5.1. У Виконавчому комітеті Верхівцевської міської ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин робочого часу, субота та неділя — вихідні дні.

Початок роботи о 8–00, закінчення о 17–00, у п’ятницю з 8–00 до 15-45 год. Перерва для відпочинку і прийняття їжі тривалістю 45 хв., у період з 12.00 до 12.45. Напередодні святкових днів тривалість робочого дня працівників скорочується у встановленому законодавством порядку. Святковими і неробочими днями є дні, передбачені статтею 73 КЗпП України.

5.2. Облік робочого часу працівників Виконавчого комітету Верхівцевської міської ради фіксується у табелі обліку робочого часу, який складається та підписується щомісячно відповідальним працівником з урахуванням інформації про відсутність працівників на роботі протягом робочого місяця та наданих працівниками документів, підтверджуючих їхню відсутність на роботі з поважних причин.

Табель обліку робочого часу подається на затвердження міському голові. Затверджений табель обліку робочого часу подається фінансового відділу міської ради і є підставою для нарахування заробітної плати.

5.3. Працівника, що з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація зобов’язана в цей день не допускати до роботи, і такий день вважається прогулом без поважних причин. Такий факт порушення умов трудового договору фіксується в спеціально складеному акті. Порушник зобов’язаний надати адміністрації письмові пояснення.

5.4. При виникненні потреби виконання невідкладної, непередбаченої роботи посадові особи, за розпорядженням міського голови, зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові і неробочі дні, робота за які компенсується згідно до статей 72,73 КЗпП України.

5.5. Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину — інваліда, залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні тільки за їх згодою.

5.6. Технічні працівники та обслуговуючий персонал виконавчого комітету Верхівцевської міської ради залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі лише у виключних випадках, передбачених чинним законодавством.(ст. 64 КЗпП)

5.7. Відкликання працівника з щорічної відпустки здійснюється у випадках і порядку, передбаченому законодавством про працю, про що видається відповідний наказ. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові в будь-який час відповідного року чи приєднується у наступному році.

5.8. У разі необхідності тимчасово залишити своє робоче місце у зв’язку з службовими обов’язками працівник зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника.

5.9. Відповідно до чинного законодавства працівники можуть бути направлені в службові відрядження, витрати по яким компенсуються згідно із законодавством України.

Якщо працівник виїхав у відрядження та повернувся з відрядження у вихідний день — йому надається додатковий день відпочинку.

5.10. Забороняється в робочий час відволікати працівників від виконання їх безпосередньої роботи, залучати їх до виконання ними роботи, не пов’язаної з їх трудовою діяльністю, скликати збори, засідання і різного роду наради з суспільних питань.

5.11. Щорічні відпустки працівникам надаються відповідно до КЗпП України, Законів України «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно затверджених графіків. Щорічні основні відпустки:

 • для посадових осіб — 30 календарних днів;
 • службовцям, обслуговуючому персоналу та водію — 24 календарних дні;
 • особам віком до 18 років — 31 календарний день;
 • інвалідам І і ІІ груп з числа технічних працівників та обслуговуючого персоналу

щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи 26 календарних днів.

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам у випадку і порядку встановленому чинним законодавством України:

5.12. Посадовим особам міської ради виплачується допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу, а при наявності коштів, у розмірі середньомісячної заробітної плати, один раз на рік при наданні щорічної відпустки.

5.13. Графік надання відпусток затверджується міським головою до 5 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси виконавчого комітету, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку.

Конкретний період щорічної відпустки у межах, встановлених графіком, погоджується між працівником і адміністрацією. Адміністрація повідомляє працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

У випадках, передбачених чинним законодавством України за бажанням працівників надаються щорічні відпустки в зручний для них час (ЗУ «Про відпустки»).

5.14. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року.

5.15. Адміністрація зобов’язується в обов’язковому порядку надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам, що підпадають під категорію осіб, передбачену статтею 25 Закону України «Про відпустки», за їх бажанням, а також додаткові оплачувані і соціальні відпустки в порядку і випадках, передбачених статтями 15,17–20 Закону України «Про відпустки».

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків посадовим особам видається грошова винагорода у розмірі та порядку, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 212 в межах фонду оплати праці.

6.2. За зразкове виконання працівниками міської ради трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, вони представляються до таких заохочень:

 • оголошення подяки міського голови
 • надання грошової премії за рахунок економії фонду заробітної плати
 • нагородження почесною грамотою міського голови.

Представлення до локальних заохочень здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням секретаря міської ради.

Розпорядження про заохочення оголошується в урочистій обстановці та відомості заносяться до трудових книжок працівників.

6.3. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі міської ради може бути присвоєно дострокового черговий ранг у межах відповідної категорії посад (ст15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

6.4. За високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи посадовим особам виконавчого комітету Верхівцевської міської ради встановлюються надбавки за високі досягнення у праці. Успішне і сумлінне виконання своїх службових обов’язків працівниками дає їм переважне право на просування по службі.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних умов для організації нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

7.2. До працівників міської ради, які не є посадовими особами за порушення трудової дисципліни, а саме невиконання або неналежне виконання з його вини покладених на нього трудових обов’язків, може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення (ст.147 КЗпП України)

7.3. До посадових осіб  міської ради дисциплінарні стягнення застосовуються за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує орган місцевого самоврядування, в якому він працює.

До посадових осіб міської ради, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством можуть застосовуватися такі засоби дисциплінарного впливу як:

- попередження про неповну службову відповідальність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна отримати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

Стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівникові в 3-дений термін з дня видання наказу.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

 

8. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

8.1. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь