Регламент роботи міської ради

Затверджено:

Рішення Верхівцевської міської ради

№18-2/VIII від 08 грудня 2020 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ВЕРХІВЦЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 

Загальні положення.

1.1. Верхівцевська міська рада (далі — рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Верхівцевську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, депутатів, засади формування, організації та припинення їх діяльності визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законодавчими актами, Європейською хартією місцевого самоврядування та цим регламентом.

1.3. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України

1.4. Регламент Верхівцевської міської ради затверджується на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального складу ради та діє до затвердження регламенту  Верхівцевської міської ради нового скликання.

1.5. Контроль за дотриманням регламенту покладається на  постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби  зі злочинністю, охорони правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на засіданні та голову постійної комісії питань дотримання прав людини, законності, боротьби  зі злочинністю, охорони правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту.

1.6. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій та за вимогою більшості обраних депутатів ради у спосіб, визначений цим регламентом.

1.7. Цей регламент чинний з моменту його затвердження сесією міської ради і може змінюватись радою.

1.8. У цьому регламенті вживаються такі терміни:

 – рада – Верхівцевська міська рада;

 – сесія – сесія Верхівцевської міської ради;

 – депутат – депутат Верхівцевської міської ради;

 – голова – Верхівцевський міський голова;

 – заступник голови – заступник Верхівцевського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Верхівцевської міської ради,

 – секретар ради – секретар Верхівцевської міської ради.

1.9. Верхівцевська міська рада приймає рішення, в межах її компетентності, обов’язкові для всіх установ, підприємств, організацій, службових осіб та громадян на території об’єднаної громади Малоолександрівка, Адалимівка, Гранове, Дубове, Калинівка, Саксагань (Верхньодніпровського району), Петрівка, Полівське незалежно від форм власності.

1.10. Депутати Верхівцевської міської ради на час здійснення своїх повноважень у раді, а також на період виконання доручень ради звільняються від виробничих та службових обов’язків.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

2.1. Верхівцевська міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія є організаційно – правовою формою роботи міської ради і вирішує будь – які питання, що віднесені до її компетенції.

2.2. Сесії ради, окрім першої, скликаються міським головою. Депутати міської ради усно та електронною поштою, сповіщаються про передбачувані строки проведення пленарного засідання сесії міської ради, як правило, не пізніш ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради.

2.3. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії .

2.4. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.5. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.6. Сесію ради відкриває і веде голова, а у випадках, передбачених п. 2.3 Регламенту, секретар ради, а у випадку, передбаченому п. 2.5. Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

2.7. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.8. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання шляхом проставляння особистого підпису.

2.9. У пленарних засіданнях ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, громадських організацій, громадяни. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми також акредитовані журналісти, що здійснюють відео- та фото- зйомку. Заявки на відеозапис засідання подаються за два дні, що передують дню пленарного засідання. 

2.10. Реєстрація присутніх на засіданні ради проводиться перед початком кожного засідання шляхом пред`явлення документа, що посвідчує особу та проставляння особистого підпису. Право бути присутніми на пленарному засіданні ради обмежується по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки без дозволу головуючого тощо).

2.11. Особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні, можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

2.12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою районної державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.13. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому п. 2.5 регламенту, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Протокол сесії підписується також секретарем міської ради.

2.14. Засідання сесії є відкритим і ведеться гласно. На вимогу не менше як однієї третьої присутніх на засіданні депутатів може бути проведено закрите засідання. На закритому засіданні мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною.

2.15. Гласність роботи міської ради забезпечується  через оприлюднення, шляхом розміщення на офіційному сайті Верхівцевської міської ради в мережі Інтернет, прийнятих на засіданнях рішень.

2.16. Головуючий дає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту, ставить питання на голосування і оголошує результати.

 2.17. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі. Коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу регламент, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.

2.18. Починається пленарне засідання, як правило о 14:00 та триває не більше 2 годин.

Рішенням міської ради може бути встановлено інший порядок роботи під час певної сесії міської ради.

2.19.При виступах по одному питанню на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 – доповідь до 15 хвилин;

 – співдоповідь до 7 хвилин;

 – запитання та відповіді до доповіді та співдоповіді до 7 хвилин;

 – обговорення питання порядку денного до 10 хвилин;

 – довідка до 2 хвилин.

2.20. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

2.21. Поіменне голосування проводиться на кожному засіданні ради та його результати оприлюднюються на сайті міської ради.

 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради.

3.2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.

3.3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача кожного з внесених до нього питань.

3.4. Пропозиції з питань порядку денного сесії міської ради подаються шляхом подання підготовлених та погоджених у порядку, передбаченому цим регламентом, проектів рішень не пізніше ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради, секретарю міської ради, який готує перелік питань, що пропонуються до розгляду міською радою. Перелік пропозицій з питань порядку денного сесії міської ради, складений секретарем міської ради, разом з наданими проектами рішень подається міському голові та на електронні адреси депутатам, не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії. Міський голова визначається щодо включення наданих пропозицій до проекту порядку денного чергової сесії, і вищевказані документи з відповідною резолюцією передаються для доопрацювання секретарю міської ради.

3.5. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення, передує попередній розгляд цього проекту в постійних депутатських комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

3.6. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

3.7. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

-      потреба і мета прийняття рішення;

-      прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

-           прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету;

-           інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень, якщо рішення не стосується виключно діяльності ради;

-           інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.

3.8. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

 1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко сформулюється рішення;   

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

3.9. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

3.10. Секретар ради розглядає поданий проект та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути проект.

3.11. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

3.12. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому». Якщо порядок денний не прийнятий «у цілому», застосовується процедура голосування, за кожним пунктом порядку денного.

3.13 За пропозицією головуючого на засіданні доповідь (співдоповідь) з питань, включених до порядку денного може не заслуховуватись, якщо питання було обговорено на засіданнях постійних комісій міської ради, та за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ  МІСЬКОЇ РАДИ

4.1. Рішення міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу міської ради відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим регламентом.

4.2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки та підтверджується волевиявлення шляхом проставляння особистого підпису в листку для поіменного голосування.

4.3. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюлетень, в порядку, встановленому цим регламентом.

4.4. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включаються в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

4.5. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

4.6. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

4.7. Таємне голосування проводиться шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4.8. Недійсними вважаються бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

4.9. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів, присутніх на засіданні.

4.10. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, і пропонує провести голосування по ньому. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4.11. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4.12. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

Рішення міської ради.

5.1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та не оформлюються окремим рішенням.

5.2. Рішення, які приймає міська рада, є актами або нормативного або індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії міської ради.

5.3. Рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного, або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції міської ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

5.4. Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані.

5.5. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується міським головою у випадках, визначених цим регламентом, – головуючим на засіданні ради.

5.6. Рішення ради може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.

5.7. Рада зобов’язана повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.

5.8 . Рішення ради вступають у дію з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

5.9 Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 5-денний термін з дня їх прийняття.

5.10. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього регламенту.            

5.11. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви підлягають обов’язковому оприлюдненню через опублікування їх на  сайті Верхівцевської міської ради.

5.12. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі ради.

5.13. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень.

5.14. За результатами розгляду звернень юридичних і фізичних осіб, рішення міської ради надаються підприємствам, організаціям і установам, їх  посадовим особам.

Протоколи сесій міської ради.

5.15. Для ведення протоколів міська рада обирає секретаря сесії. На кожній сесії міської ради секретарем сесії  ведеться протокол.

5.16. У протоколі сесії міської ради зазначаються наступні дані:

- назва  ради,   порядковий   номер  сесії  (у  межах  скликання),  дата  і  місце

проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх на сесії;

- порядок денний  сесії,  прізвище та ініціали доповідача  і співдоповідача по кожному питанню;

-           прізвища та ініціали депутатів, які взяли участь в обговоренні

(для осіб, які не є депутатами міської ради також і посади);

-           перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням результатів голосування;

-           протокол сесії оформляється не пізніше 5 днів з дня проведення сесії.

5.17. Протокол сесії міської ради підписується міським головою, а у випадку його відсутності - секретарем ради або депутатом, який за дорученням депутатів головував на  її засіданні, і скріплюється печаткою міської ради.

 

РОЗДІЛ 6. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Загальні положення:

6.1. Міський голова є головною посадовою особою Верхівцевської територіальної громади.

6.2. Міський голова обирається Верхівцевською територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження і обов'язки міського голови:

6.3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

6.4 Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії міської ради і головує на пленарних засіданнях ради.

6.5. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

6.6. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

6.7. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

6.8. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених міською радою.

6.9. Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

6.10. Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

6.11. Веде особистий прийом громадян.

6.12. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’.

6.13. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

6.14. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

 

                                         РОЗДІЛ 7. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Загальні положення.

7.1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською    радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

 7.2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Повноваження секретаря міської ради:

7.3. Скликує сесії міської ради у випадках, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’ та  цим регламентом,  повідомляє депутатів про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд сесії.

7.4. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених Законом, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації" та інших законів.

7.5. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

7.6. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

7.7. Забезпечує зберігання в міських органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста.

7.8. Вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 

РОЗДІЛ  8. СТАРОСТА.

8.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

8.2. Староста є членом виконавчого комітету Верхівцевської міської ради за посадою.

8.3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

8.4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

8.5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, селищ, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед Верхівцевською міською радою.

8.6. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

8.7. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим,  міською радою.

 

РОЗДІЛ 9. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

9.1. Постійні комісії  міської ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

9.2. Постійні  комісії  за дорученням ради, міського голови, секретаря ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  міської ради органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, виконкому, підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  міської ради.

9.3. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

9.4. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

9.5. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. 

9.6.  Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

9.7. З метою визначення порядку діяльності постійних комісій Верхівцевської міської ради, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» розробляється та затверджується радою Положення про постійні комісії.

 

РОЗДІЛ  10. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

10.1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

10.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало більше половини (чотирнадцять) депутатів від загального складу ради.

10.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

10.4. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

РОЗДІЛ 11. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Загальні положення

11.1. Повноваження депутата міської ради починаються   з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і  закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

11.2.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Повноваження і обов'язки депутата

11.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності міської ради та утворення нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

11.4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради, засідань та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

11.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної комісії та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.       

11.6. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені  радою,  і  про  вжиті  заходи повідомити депутатові та раді.

11.7. Повноваження  депутатів,  порядок  організації  і   гарантії депутатської   діяльності визначаються Конституцією України, Законами "Про місцеве    самоврядування в Україні», "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.

11.8. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.  Депутати міської  ради об’єднуються  в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

11.9. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України ,,Про статус депутатів  місцевих рад’’. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної  відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.  

11.10. Депутатські  фракції  міської ради формуються на партійній основі депутатами ради. Депутат міської ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні міської   ради  інформує  депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад.

11.11. Депутатська група  може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів міської ради. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

11.12. Депутатська група реєструється міською радою за поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу, до якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального складу та партійної належності членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

11.13. Депутатські групи можуть утворюватися  на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

 

РОЗДІЛ 12. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

Загальні положення.

12.1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів   ради здійснюється відповідно до  плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року.

12.2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану.

12.3. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акту при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку (за наявності) щодо регуляторного впливу цього проекту, постійна комісія, до компетенції якої належить питання, готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

12.4. У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідній постійній комісії, висновки  постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акту супроводжувався при його внесенні.

12.5. У разі якщо постійна комісія дійде висновку, що проект регуляторного акту відповідає  вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розробник регуляторного акту протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції.

12.6. Розробник регуляторного акту розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку,  повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

12.7. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова постійної комісії доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акту вимогам  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

12.8. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений.

12.9. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

 

ГЛАВА 13. АПАРАТ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ.

13.1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради та міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

13.2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

13.3. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

13.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

 13.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чиним законодавством.

13.6. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

13.7. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

13.8. Апарат міської ради здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів міської ради, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв’язків з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

13.9. Органи та посадові особи міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

13.10. Верхівцевська територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

13.11. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових       осіб      місцевого    самоврядування  територіальною  громадою визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

РОЗДІЛ 14. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради, громадян.

14.2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.

14.3. Під час пленарного засідання голова, депутати, всі присутні на засіданні а не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків. Під час пленарного засідання усі повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим.

14.4. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного регламенту.

14.5. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».

14.6. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії.

14.7. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата. 

14.8.Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим регламентом.

 

 

Секретар Верхівцевської міської ради                         Гець Н.Л

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь